Bilimlar bazasi

Олий ва урта махсус таълим вазирллиги
Самарканд давлат чет тиллар институт
ОТ-Атех-2018-519 амалий лойиха
Компьютер имитацион моделлар асосидаги виртуал ресурсларни Web-иловасини дастурий таъминотини яратиш

...

Биогеоценология фанининг максади, вазифалари ва ривожланиш тарихи.

Биогеоценология бир-бири билан сабаб-ољибат бођланишлари орљали бођланган, мураккаб биокос системалар ќосил љиладиган ўлик ва тирик табиат компоненталарининг мажмуи ќаљидаги фандир. Бундай биокос системаларни В.Н.Сукачёв биогеоценоз деб атаган. Бинобарин, биогеоценология - биогеоценозлар, уларнинг биогеосферадаги бирлиги ёки Ернинг биогеоценотик љобиђи ќаљидаги фандир. Махсус йўналиш сифатида биогеоценология 1940 йилларда шаклланди. Лекин ўлик ва тирик табиатнинг узлуксиз ўзаро таъсири ќаљидаги фикрлар анча олдин пайдо бўлган эди. Бу фикрлар ХIХ асрнинг охирларида тупрољшунослик асосчиси В.В.Докучаев ишларида ўзининг равшан ифодасини топади. В.В.Докучаев ўша даврида алоќида жисмлар- минераллар, тођ жинслари, ўсимликлар ва ќайвонлар ўрганилаётгани, уларнинг ўзаро нисбати, ўзаро бођлиљлиги, ўлик ва тирик табиат ўртасидаги алољалар назардан четда љолаётганлигини таъкидлаб, бу алољаларни ўрганиш зарурлиги, табиатнинг бир бутунлигини назарда тутиш зарурлигини айтиб ўтган. Ўзининг "Замонавий тупрољшуносликни ўрни ва аќамияти" (1898) китобида В.В.Докучаев ўлик ва тирик табиат ўртасидаги мураккаб ва хилма-хил таъсирлар, уларнинг ўзгариш љонуниятлари ќаљидаги янги фан шаклланиши зарур деган фикрларни айтган