Biz haqimizda

Олий ва урта махсус таълим вазирллиги
Самарканд давлат чет тиллар институт
ОТ-Атех-2018-519 амалий лойиха
Компьютер имитацион моделлар асосидаги виртуал ресурсларни Web-иловасини дастурий таъминотини яратиш

ОТ-Атех-2018-519 Компьютер имитацион моделлар асосидаги виртуал ресурсларни Web-иловасини дастурий таъминотини яратиш

 1. Лойиҳа ижрочилари тўғрисида маълумот.

Т/р

Ф.И.Ш.

Лавозими

Туғилган

санаси

Олий маълумоти тўғрисидаги дипломнинг олинган жойи

Номзодлик ёки докторлик дис. Ҳимоя  қилг. Ойи ва жойи

Илмий даражаси, унвони

Лойиҳадаги иш ҳажми (ставкаси)

1.

М.Х.Лутфиллаев

Б.И.Х.

1953 йил

СамДУ 1976 й.

П.ф.д.30.06 2006й.

Тошкент

пед.ф.д., проф

0,75

2.

Тухтасинов И

К.И.Х.

1980 йил

Жаҳон тиллар университети , 2007 йил

П.ф.д. Тошкент 2018

пед.ф.д.,

Доц.

0,25

3.

Лутфиллаев И.

К.И.Х

1985

СамДУ 2006

 

Магистр

0,75

4

Исмоилов А

Бош хисобчи

1984

СамИСИ 2007

 

 

0,25

5

Таниев А

иктисодчи

1984

СамДУ 2009

 

 

0,25

6

Эшимов Р.

 

Кичик илм ход.

1989

ТАТУ Сам Ф 2013

 

Докторант PHD

0,5

7

Ширинов В.

Кичик илм ход.

1991 йил

ТАТУ Самарқанд филиали  2014

 

Магистр

0,5

 

 1. Лойиҳа ижрочиларининг йиллик иш дастурлари, уларнинг лойиҳада кўзда тутилган илмий-тадқиқот ишларига, лойиҳа календарь режасига мослиги

Т/р

Ф.И.Ш.

Лавозими

Лойиҳа бўйича вазифаси

Календар режага мослиги

1.

М.Х.Лутфиллаев

Б.И.Х.

Масаланинг структурасига ва  алгоритмига мос Web-иловалар дастурий таъминотини  яратиш буйича маслаҳатлар бериш ва назопат қилиш.

 

 

Режа асосида бажарилган

2

Тухтасинов И

К.И.Х.

Масалани техник тошириғи ва унинг структурасига мос виртуал ресурслар бўйича материаллар тўплаш

Режа асосида бажарилган

3.

Лутфиллаева И.

К.И.Х

Масаланинг структурасига ва  алгоритмига мос Web-иловалар дастурий таъминотини  яратиш.

 

 

Режа асосида бажарилган

4

Исмоилов А

Бош хисобчи

Молиявий хисобот юргизиш.

Режа асосида бажарилган

5

Таниев А

иктисодчи

Молиявий хисобот юргизиш.

Режа асосида бажарилган

6

Эшимов Р.

 

Кичик илм ход.

Масаланинг структурасига ва  алгоритмига мос Web-иловалар дастурий таъминотини  яратиш.

 

 

Режа асосида бажарилган

7

Ширинов В.

Кичик илм ход.

Масаланинг структурасига ва  алгоритмига мос Web-иловалар дастурий таъминотини  яратиш.

 

 

Режа асосида бажарилган

 

 1. Лойиҳа бўйича олинган муҳим илмий натижалар ва уларнинг иқтисодиёт тармоқларида жорий этилиш истиқболлари:

web-иловалар дастурий таъминотини яратиш соҳасида мавжуд адабиётлар ва Интернет маълумотлар таҳлилини амалга оширилди;

web-иловалар дастурий таъминотини яратиш соҳасида мавжуд адабиётлар ва Интернет маълумотлар таҳлили асосида хулоса ҳамда таклифлар ишлаб чиқилмоқда;

web-иловалар дастурий таъминотини яратиш соҳасида мавжуд адабиётлар ва Интернет маълумотлар таҳлили ва улар бўйича  ишлаб чиқилган хулоса ҳамда таклифлар асосида масаланинг структурасини яратилди ва web-иловалар дастурий таъминотини яратиш соҳасида мавжуд адабиётлар ва Интернет маълумотлар таҳлили  бўйича  хулоса ҳамда таклифлар асосида ишлаб чиқилган  структурасига мос масаланинг алгоритми ҳамда дастурий таъминоти яратилди.

 1. Лойиҳа бўйича нашр этилган ишлар.
 • М.Х. Лутфиллаев.,  Ахборот технологиялари: ўқув қўлланма. -Т. 2018. 139 бет 8,5 б.т.
 • Eshimov Rakhmon. Creating Educational Literature for Inclusive Education based on Computer Imitation Models// Eastern European Scientific Journal (ISSN 2199-7977), Journal, ©2018 AURIS Kommunikations- und Verlagsgesellschaft mbH Düsseldorf – Germany, DOI  10.12851/EESJ201805.Ausgabe 3- 2018.
 • И.М Тухтасинов. К вопросу о проблеме выявления эквивалентности слов в разносистемных языках //Вестник Санкт-Петербургского университета Серия: «Филология. Востоковедение. Журналистика» Российская Федерация. Санкт-Петербургский государственный университет. -2018 год. -№1. 122-126 ст.
 • И.М Тухтасинов. Таржимон тайёрлашнинг ўзига хос ёндашувлари. –Ж. //Шарқ юлдузи 2018 йил 6-сон, Тошкент. 10-16 бетлар.
 • И.М Тухтасинов. Таржимада миллийликни сақлаш муаммолари (Ойбекнинг “Навоий” романи таржимаси мисолида). //  Сўз санъати. Халқаро илмий-танқидий журнал. Тошкент, №1 (2018). 84-89 бетлар.
 • И.М Тухтасинов. Таржимон – мутахассислар тайёрлашни ташкил этишнинг умумий принциплари. //“Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий-методик электрон журнал www.journal.fledu.uz Тошкент, №1/2018. 140-144 бетлар.
 • И.М Тухтасинов. Таржима – тилшуносликнинг тадқиқот объекти. //Филология масалалари.-Ж. -2018. -№ 1, Тошкент. 74-78 бетлар.
 • И.М Тухтасинов., Оғзаки таржимага ўқитишдаги машқ турлари. “Халқ таълими” илмий-методик журнали 2018 йил №2. 16-21 бетлар
 • М.Х. Лутфиллаев, Р. Эшимов. Разработка и внедрение виртуальных ресурсов для инклюзивного образования // Халқ таълими – Тошкент, 2018 №2. –Б. 138-142.
 • М.Х. Лутфиллаев, Р. Эшимов. Методы организации учебногго процесса инклюзивного образования на основе компьютернқх имитационнқх моделей //Материалы международной конференции ”Инклюзивное образование: теория,практика, опыт». Казахстан, Астана, 20 апреля 2018 г. с.205-210.
 • М.Х. Лутфиллаев., Р. Эшимов. Создание учебной литературы для инклюзивного образования на основе компьютерных имитационных моделей Таджикский национальный университет //Институт конфуция «язык и культура поднебесной в транснациональном измерении и пространстве» Мат е ри алы Международной научно-практической конференции посвященной 10-летию создания института конфуция при Таджикском национальном университете Душанбе -2018. С. 140-146.
 • М.Х. Лутфиллаев. Ахборот –ресурс марказилари фаолиятини мобил алоқа асосида ташкил қилиш масалалари. // “Фан, таълим, маданият ва бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона ресурслари” XII халқаро конференция материаллари. CENTRAL ASIA- 2018.Тошкент 2018.
 • И.М Тухтасинов. Бўлажак таржимонларнинг лингвомаданий компетенцияларини ривожлантиришнинг айрим масалалари. Таржима, ахборот, мулоқот – сиёсий ва ижтимоий кўприк. Халқаро илмий - амалий анжуман материаллари, Самарқанд, 2018 йил 4 май. 3-5 бетлар
 • М.Х. Лутфиллаев., Ф.Лутфиллоева. Чет тилларни ўқитишда дастурий воситалардан фойдаланишнинг замонавий воситалари //Хорижий тилларни урганишнинг психологик –педагогик омиллари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Самарқанд, 2018й. Б 257-259.
 • М.Х. Лутфиллаев, Рузикулов Ф.Ш. Инновационные технологии обучения иностранному языку //Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд:СамДЧТИ, 2018. –9-14. Б.
 • М.Х. Лутфиллаев, Ф.Лутфиллоева. Применение компьютерных имитационных моделей в учебном процессе английского языка //Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд:СамДЧТИ, 2018. –15-19. Б
 • М.Х. Лутфиллаев, Саломов И.Т. Применение педагогические и информационные технологии в учебном процессе //Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд: СамДЧТИ, 2018. –22-25. Б.
 • М.Х. Лутфиллаев, Абдуллаев А. Teaching syntax by a logical diagram in english language  //Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд:СамДЧТИ, 2018. –62-63.б.
 • М.Х.Лутфиллаев, Исматова Ш. Technology in education and teaching process //Хорижий тилларни ўрганишнинг инновацион технологиялари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд: СамДЧТИ, 2018. – 67-69. б
 • М.Х.Лутфиллаев, Ф.Лутфиллоева. Ёшлар фаоллигини оширишда тизимли ёндашув технологияси //Фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида ёшлар ижтимоий фаоллигини ошириш омиллари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари.– Самарқанд: СамДЧТИ, 2018. -116-120 б.
 • М.Х.Лутфиллаев, Хасанов Ш, Ширинқулов В. Ўзбекистон Республикаси давлат патент идораси «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурни расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида» ги гувоҳнома “Ботаника” 5-синф дарслиги бўйича мультимедиали электрон қўлланманинг дастурий таъминоти. Тошкент 21.09.2018 й DGU 05666.
 • М.Х.Лутфиллаев, Хасанов Ш, Ширинқулов В. Ўзбекистон Республикаси давлат патент идораси «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурни расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида» ги гувоҳнома “Ботаника” 6-синф дарслиги бўйича мультимедиали электрон қўлланманинг дастурий таъминоти. Тошкент 21.09.2018 й DGU 05668.
 • М.Х.Лутфиллаев, Хасанов Ш, Эшимов Р. Ўзбекистон Республикаси давлат патент идораси «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурни расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида» ги гувоҳнома “Физика” 7-синф дарслиги бўйича мультимедиали электрон қўлланманинг дастурий таъминоти. Тошкент 21.09.2018 й DGU 05667.
 • М.Х.Лутфиллаев, Хасанов Ш, Эшимов Р. Ўзбекистон Республикаси давлат патент идораси «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурни расмий рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисида» ги гувоҳнома “Физика” 6-синф дарслиги бўйича мультимедиали электрон қўлланманинг дастурий таъминоти. Тошкент 21.09.2018 й DGU 05723.
 • М.Х.Лутфиллаев, У.М Лутфиллаев. Создание учебной литературы для инклюзивного образования на основе компьютерных имитационных моделей. Ж. «Новости науки Казахстана» №1 Б. 9-20. Алмата 2019 й.
 • М.Х.Лутфиллаев, Р.Р. Эшимов. Разработка и применение в учебном процессе Web-приложений виртуальных ресурсов на основе компьютерных имитационных моделей. Ж. «Новости науки Казахстана» №2 Б. 55-63. Алмата 2019 й.
 • М.Х.Лутфиллаев, И.М.Лутфиллаев. Computer simulation models in the educational models (Monograf). LAP Lambert Academic Publiting, Germani, 2019 y, 47 p.
 • М.Х.Лутфиллаев, И.М.Тухтасинов. Повышение эффективности перевода на основе компьютерных имитационных моделей в учебном процессе. «Инглиз тилини ўргагнишда инновациялар ва ўқитиш амалиёти” халқаро анжуман материаллари. Жиззах давлат педагогика институти,  2019 й. 172-173 б.
 • М.Х.Лутфиллаев . Web –приложения для электронных ресурсов виртуальных библиотек га основе компьютерных имитационных моделей. “Фан, таълим, маданият ва бизнесда интернет ва ахборот-кутубхона ресурслари” XII халқаро конференция материаллари. CENTRAL ASIA- 2019. Тошкент 2019.  
 • М.Х.Лутфиллаев, Маърупова М. Переспективы и развитие инклюзивного образования. “ Ўқув жараёнида ахборот-коммуникация технололгияларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари” Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Гулистон, 2019 й.
 • Р.Р Эшимов. Imkoniyati  cheklangan  yoshlar ta’limida kompyuter imitatsion modellar asosida yaratilgan multimediyali elektron ta’lim resurslarning  o‘rni.         Ж. Халқ таълими  2019 №1. –Б. 103-105.
 • Р.Р Эшимов. Имконияти чекланган ёшлар таълим тизимидаги муаммолар ва уларни бартараф этиш. Ўқув жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. –Гулистон: ГулДУ, 2019. – 142 б.
 1. Лойиҳа доирасида календар режадаги барча ишлар амалга оширилган.
 2. Лойиҳа доирасида 4 дона моноблок компьютер, 1 дона Epson L805 русумли рангли принтер ҳамда 1 дона Lide 120 русумли сканер олинди.
 3. Лойиҳа доирасида моддий техник ҳолатимиз 2 дона Pentium 4 процессорли компьютер, 1 дона i-sensys MF3010 русумли 3Х1 принтер, 4 дона моноблок компьютер, 1 дона Epson L805 русумли рангли принтер ҳамда 1 дона Lide 120 русумли сканерлардан иборат.
 4. Ташкилот томонидан офис учун иккита хона ажратилган. Барча компьютерлар интернет тармоғи билан таъминланган. Лойиха доирасида иш бажарилиши учун барча шароитлар яратилган.
 5. И.М.Лутфиллаев лойиҳа доирасида Кореянинг етакчи университетига илмий стажировкага жўнатиш режалаштирилди.