Bilimlar bazasi

Олий ва урта махсус таълим вазирллиги
Самарканд давлат чет тиллар институт
ОТ-Атех-2018-519 амалий лойиха
Компьютер имитацион моделлар асосидаги виртуал ресурсларни Web-иловасини дастурий таъминотини яратиш

...

Биогеоценология фанининг максади, вазифалари ва ривожланиш тарихи.

Биогеоценология бир-бири билан сабаб-ољибат бођланишлари орљали бођланган, мураккаб биокос системалар ќосил љиладиган ўлик ва тирик табиат компоненталарининг мажмуи ќаљидаги фандир. Бундай биокос системаларни В.Н.Сукачёв биогеоценоз деб атаган. Бинобарин, биогеоценология - биогеоценозлар, уларнинг биогеосферадаги бирлиги ёки Ернинг биогеоценотик љобиђи ќаљидаги фандир.

Batafsil